Disclaimer

De informatie op dit portaal heeft uitsluitend als doel u over Bovemij te informeren. Indien u meer informatie en/of persoonlijk advies wenst, kunt u contact opnemen via de contactgegevens op dit portaal. Als bezoeker van dit portaal gaat u ermee akkoord dat de hieronder vermelde voorwaarden op uw gebruik van toepassing zijn.


Informatie op dit portaal

Bovemij besteedt veel zorg aan juistheid en actualiteit van de informatie die op dit portaal verschijnt, maar sluit desondanks niet uit dat er onvolkomenheden of onjuistheden op het portaal staan. Ook het foutloos en ononderbroken functioneren van het portaal kan niet worden gegarandeerd. Voor zover op dit portaal informatie is opgenomen die gebaseerd is op verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen, dient de lezer zich ervan bewust te zijn dat deze informatie is gebaseerd op huidige inzichten en veronderstellingen van de directie en dat, onder invloed van niet voorziene ontwikkelingen de feitelijke resultaten, conclusies of geschetste omstandigheden in zekere mate – afhankelijk van de impact van die ontwikkelingen – kunnen afwijken van die, welke bij de opmaak van dit portaal werden verondersteld.


De polis, polisvoorwaarden clausules zijn leidend

De voorbeelden op dit portaal zijn bedoeld om u een goed beeld te geven van wat u van onze producten en diensten mag verwachten. De polis met de bijbehorende polisvoorwaarden en clausules, is echter te allen tijden leidend. Mocht de strekking van de teksten op dit portaal afwijken van wat er in uw polis, de polisvoorwaarden en eventuele clausules staat, dan kunt u daar geen rechten aan ontlenen.


Virussen

Bovemij garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via dit portaal toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Aansprakelijkheid

Iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die een gebruiker van dit portaal claimt als het directe of indirecte gevolg van de toegang tot het portaal, het gebruik van enige informatie ervan dan wel een gebrekkig functioneren, wordt door Bovemij uitdrukkelijk afgewezen.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar andere portalen en/of websites die niet door Bovemij worden beheerd dienen slechts ter aanvullende informatie van de bezoeker. De juistheid van die informatie kunnen wij niet garanderen. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze portalen/websites wordt om die reden niet aanvaard.


Intellectuele eigendom

De op dit portaal afgebeelde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Bovemij en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van op dit portaal aanwezige informatie mag door de bezoeker slechts voor eigen persoonlijk gebruik worden gereproduceerd. Het is niet toegestaan om materiaal op dit portaal te kopiëren, te vermenigvuldigen, aan derden door te zenden, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, tenzij Bovemij daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend. In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Bovemij zich het recht voor om de daardoor geleden schade op u te verhalen.